En allt mer komplex omvärld, ökade krav på ständig förändring och ökad stress bland medarbetare är några av utmaningarna som dagens chefer och ledare står inför. Ett effektivt sätt att öka verksamhetens förmåga och välmående är att jobba med teamen och grupperna för att öka samarbetsförmågan, kommunikationen samt lärandet i organisationen.

Vi vet att medlemmar i samarbetande team känner sig delaktiga, engagerade och uppskattade. Dessutom finns en större tillit och bättre förmåga att lösa konflikter i de samarbetande teamen.

”Ett team är ett ett litet antal personer med komplementära färdigheter, hängivna ett gemensamt uppdrag, mål och arbetssätt, för vilket de håller varandra ömsesidigt ansvariga.”

– Katzenbach/Smith

Vi är alla människor – vi måste se det och utgå från det när vi arbetar tillsammans med andra. Att göra tillsammans skapar tillhörighet och trygghet – det har vi alla behov av, det mår vi bra av. Att jobba tillsammans handlar också om hur man skapar delaktighet, mening och handlingsutrymme och på så sätt minskar antalet konflikter och istället får människor att må bra och nå goda resultat – tillsammans.

För detta arbete behöver teamledare verktyg och kunskap som främjar samarbete och arbetsglädjen vilket också ökar medarbetarnas motivation och resultat.

Det vi som människor behöver för att må bra på jobbet och prestera vårt bästa är;

  1. Vara delaktiga – vi mår bra av känslan av att få bidra
  2. Arbeta tillsammans – vi mår bra av att uppnå resultat och känna tillhörighet med andra
  3. Känna arbetsglädje – ha kul tillsammans med andra mår vi bra av
  4. Förstå sitt sammanhang – vi mår bra av att göra meningsfulla uppgifter tillsammans med andra
  5. Autonomi – känslan av att kunna påverka vår arbetssituation mår vi bra av

Viktigast med samarbeten i grupp är att verkligen jobba med varandra, inte bara bredvid varandra. Att komma bort från att jobba i de traditionella stuprören och ge olika yrkesprofessioner möjlighet att lära av varandra. Syftet med att jobba i grupp är just att dra nytta av varandras kunskaper och personligheter. Samarbete handlar om samverkan och relationer.

För att bygga samarbetande grupper och team krävs träning av samarbete mellan medlemmarna och mellan medlemmarna och ledaren vilket i sig skapar delaktighet och engagemang kopplat till jobbet.

Som ledare kan du träna samarbete med gruppen genom att;

  • Tillsammans sätta gruppens gemensamma mål
  • Skapa gemensamma spelregler
  • Skapa samsyn och gemensamma bilder av uppdraget
  • Träna kommunikation genom samtal som stärker relationerna. Lär känna varandra genom att samtala och lyssna aktivt. Använd öppna frågor som tex Hur? Vad? Varför? När? för att skapa dialoger.

Som ledare kan du också coacha till ett bättre samarbete genom att leta efter varje litet tecken på samarbetsvilja hos gruppen och så fort du upptäcker något som visar på samarbetsvilja hos någon eller några medlemmar förstärka det och visa din uppskattning.

I samband med träningen av samarbetet blir arbetet både roligt och utvecklande för såväl medarbetare som ledare. Studier visar nämligen att interagera med andra människor minskar rädslor och stress och att känslan av delaktighet och framför allt gemenskap är belöning för hjärnan – för alla.

Det skapar välmående och resultat!

Det handlar om ledarskap, det handlar om medarbetarskap men framförallt handlar det om SAMARBETARSKAP!