”Ett stort problem i vårt samhälle idag är att vi inte förstår att vi är olika. Att vi inte tänker eller fungerar likadant. Färgerna gör det lättare att förstå det, så man dels vet hur man ”ska ta” människor men också så att man slipper bli irriterad på folk i onödan.”

Jag följer flera diskussioner kring att förstå och hantera varandra som människor och våra olikheter och kopplingen till vårt behov av att kategorisera beroende på olikhet.

Jag kan bara konstatera att vi är olika. Vi har olika drivkrafter till exempel och mitt tips för att bli bättre på att förstå och möta andra människor är att börja med dig själv. Vem är du och hur fungerar du? Självkännedom med andra ord. Att ha självkännedom gör att du förutom att förstå och leda dig själv och bli trygg i det blir bättre på att förstå och leda andra.

Självkännedom handlar bl a om att utforska vad som motiverar dig och vilka dina drivkrafter är. Motivation är en inre drivkraft och en vilja eller önskan att åstadkomma någonting och utan motivation så kommer du inte att lyckas. Därför är det också bra att veta att omotiverade medarbetare är dåliga medarbetare. Det spelar ingen roll vilken förmåga den anställde har, utan motivation kommer den fulla potentialen aldrig att uppnås. Det en ledare då kan göra är att erbjuda möjligheter att tillfredsställa de inre drivkrafter och behov som finns hos medarbetarna. Kunskap om och förståelse för dessa drivkrafter är oerhört centralt både för ett framgångsrikt ledarskap och i möten med andra.

Självkännedom är också att upptäcka och bli trygg i dina värderingar.Värderingar är de grundläggande principer och generella övertygelser som påverkar dina handlingar och ditt beteende.                                                           

Värderingarna är vägvisare för dina handlingar, åsikter och attityder, att vara din plan för konfliktlösning och beslut samt att vara motivationen och drivkraften bakom ditt beteende. Tänker du någon gång på att ditt eller någon annans beteende påverkas av värderingar?

”Nu tänkte jag på de gröna som inte vill ta plats o stöta sig med sina arbetskamrater. Jag är röd/gul så jag är bekväm med det.”

Dina beteenden påverkas också av din självkänsla och hur du värderar dig själv, din självtillit och självacceptans. Låg självkänsla visar sig ofta som känslor av nedstämdhet, ångest eller oro. Du kan känna skuld, skam, överdriven ilska, aggression eller vara extremt kritikkänslig.

Hög självkänsla kan i vissa fall också vara dålig självkänsla och är då att överskatta dig själv och kan visa sig i negativa beteenden som aggressivitet och narcissism.

En annan viktig del inom självkännedom är att förstå hur dina känslor påverkar ditt sätt att kommunicera med andra.

Till att börja med handlar det om att upptäcka och förstå dina egna känslor. Att kunna särskilja olika känslor och att förstå varför du känner som du gör. Det handlar också om att förstå hur känslorna påverkar dina egna och andras tankar och handlingar. 

”Kan även hjälpa till o avdramatisera lite på arbetsplatsen. Istället för att säga till kollega att han/hon är bossig så ber man denne att tona ner det röda.”

I kommunikationen med andra är det viktigt att öppet kunna uttrycka, beskriva och dela dina känslor samt att kunna uttrycka känslor, tankar och idéer öppet. Det handlar också om att kunna stå upp för dig själv, dina värderingar och rättigheter på ett socialt accepterat sätt utan att det går ut över andra.

”Alla har vi några drag av alla men en som sticker ut. Sen finns det ”normal/ej stressat läge” och ”anpassat/stressat läge” där det skiftar på färgerna. T.ex normalt så är jag väldigt grön och blå men i stressade situationer så övergår min blåa i mycket rött.”

Vad händer med oss i stressade situationer?

Stress är egentligen ingenting annat än en fysiologiskt uppvarvande reaktion i kroppen. Ur överlevnadssynpunkt är stress nödvändig. Att fly eller fäkta är en naturlig och funktionell respons vid reella hotsituationer.

Problemen uppstår när du aktiverar stressreaktioner vid fel tillfällen. När detta sker har kroppen uppfattat falska larm som sanna och panikartade tankar och känslor drar iväg med dig utan att du upplever kontroll över dem. Reaktionen låter inte vänta på sig och ser ungefär likadan ut hos alla.

Vi har olika stresstolerans och olika förmåga till flexibilitet, men det kan tränas. Flexibilitet handlar om att kunna anpassa dina känslor, tankar och beteenden till främmande och oförutsägbara omständigheter och idéer. 

”Använt som diskussionsunderlag och inte som sanning kan det hjälpa en grupp att förstå mer av personligheternas betydelse för resultat.”

”Jag är noggrann med att ha ett brett underlag i min bedömning av kandidater. Många chefer har ändå blivit så vana, väl betrodda i denna teknik att de rentutav säger att jag behöver fler röda i mitt team. Så baserat på testerna så kan jag ju välja ut ”röda”, personligheter i vissa fall.”

Bästa sättet att förstå varandra, förutom god självkännedom, är att prata med varann.

Att tillsammans utveckla en bra dialog präglad av öppenhet, förtroende, trygghet, värme och ömsesidig respekt är målet. Ju bättre dialogen är desto större är sannolikheten att lyckas. I dialogen skapas de relationer som är nödvändiga för ett gott samarbete. Ju mer du vet om dig själv och andra, grunden för beteenden och vikten av att skapa relationer desto bättre blir kommunikationen och samarbetet i gruppen, och resultatet.

Utan att behöva kategorisera och fokusera på olikheter i färger.

ps.

Se upp med;

Confirmation bias: ”en tendens i mänskligt beteende att omedvetet vara selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar.”