Grupputveckling

För att nå gemensamma resultat i en grupp eller ett team förutsätts att deltagarna kommunicerar och samspelar friktionsfritt med varandra. Men samspel kan inte alltid uppstå av sig självt, det behöver tränas med hjälp av någon som kan ge stöd och metoder för att bygga och underhålla den kollektiva förmågan. Drivkraften i detta arbete kan med fördel vara att dela en gemensam vision och arbeta för att genomföra denna. 

I mitt arbete med grupper och team bygger utvecklingsprocessen på praktisk träning som jag gör med ledare och medarbetare tillsammans för att utveckla den kommunikation som lägger grunden för samspelet. I träningen utgår jag från gruppers utvecklingsprocess med metoder och hjälpmedel anpassade efter nuläget, specifika behov och verksamhetens prioriteringar. Jag arbetar med utveckling av kommunikation, kollektiva förmågor och beteenden. De kunskaper träningen ger kan sen användas i andra och nya grupperingar och samarbeten.

Mina insatser omfattar allt från punktinsatser till ett längre utvecklingsarbete beroende på behov, samarbetsklimat samt dynamik i gruppen. Den utvecklingsprocess jag jobbar utifrån grundar sig i Susan Wheelans teoretiska och vetenskapliga modell IMGD för gruppers utveckling. Till detta förlopp har jag lagt en process för utveckling av kommunikationen . Utvecklingsprocessen beskrivs i tre steg;

1. Dålig kommunikation

Beteende – Lyssnar inte på varandra, pratar inte ut om det som gnisslar, sopar under mattan, kallprat Effekt – Skapar missförstånd och konflikter, ser inte varandras perspektiv Resultat – Låg produktivitet, fokus på relationerna, inget uppgiftsfokus

2. Bra kommunikation

Beteende – Lyssnar och, försöker förstå den andres perspektiv, goda samtal Effekt – Leder till färre missförstånd och där de uppstår pratar man ut om dem, främjar kreativiteten Resultat – Hyfsad produktivitet, trygghet i relationerna, löser skiljaktigheter, mer tid läggs på uppgiften

3. Utvecklad kommunikation

Beteende – Pratar om allt, även känsliga ämnen, tillit och trygghet i samtalet, stor förståelse för varandra och varandras perspektiv, djupa meningsfulla samtal. Effekt – Skapar god samtalskultur öppen för alla, transparens i kommunikationen, gemensam förståelse Resultat – Hög produktivitet, tillit och förtroende i relationerna, fullt uppgiftsfokus, kreativa lösningar

För mer info kontakta mig nedan.