Organisationsutveckling

Idag behöver vi jobba mer med att utveckla organisationer som är långsiktigt lönsamma, hållbara och med människor som mår bra. Det betyder människovänliga organisationer, bort från Taylorismens mekanistiska människosyn till mer mänskliga system och mänsklig människosyn.
Med människan i fokus utvecklar ledare och medarbetare tillsammans arbetssätt för att guida människor i förändring, utveckla relationer, team, samarbete, samverkan och en lärande organisation.
Organisationen måste anpassa sig till den ständiga förändring vi befinner oss i. Den ständiga förändringen kräver snabba beslutsprocesser, mindre fokus på struktur och mer fokus på kultur dvs värderingar och beteenden. För detta krävs ett modernt ledarskap som ser människor som människor och är baserat på förtroende och tillit. 
I arbetet med utveckling och förändring utgår vi från människorna som påverkas och berörs. Medarbetarnas styrkor är organisationens viktigaste resurs och därför måste de engageras och involveras och vara en del i förändringsprocessen med förståelse för varför och hur förändring ska ske. De skapar under min ledning tillsammans en miljö och arbetssätt där förändring, rörelse och anpassning är en naturlig del och gör medarbetarna trygga i den miljön genom arbete i team, med relationer och värdeskapande samarbete. Arbetet görs i Workshopform.

 

 

Exempel på utvecklingsinsatser:

1. Punktinsats (1 WS- tillfälle)
Passar de organisationer där det finns ett tydligt problem/utmaning i förändringsprocessen som behöver lösas tillsammans genom arbete i gruppen med nya arbetssätt och metoder som gör arbetet roligt, utmanande och utvecklande.

2. Kortare process (3-6 WS-tillfällen)
Passar de organisationer där det finns problem och utmaningar att lösa kopplat till förändringsprocessen men också behov av att träna på att arbeta med dem tillsammans i grupperna och då med arbetssätt och metoder främst för att involvera och engagera alla i gruppen i det gemensamma arbetet.

3. Längre process (6- WS-tillfällen)
Passar de organisationer där det saknas en tydlig gemensam plattform för förändringen och därför behov av att tillsammans skapa den samt en gemensam väg mot förändringens mål och visioner där det är tydligt var vägen börjar, hur den ser ut och när målet är nått. Det finns även ett behov att utveckla samarbetet i gruppen med metoder och arbetssätt som skapar trygghet och tillit.