Organisationsutveckling

Idag behöver vi organisationer som fungerar i vår samtid och vi behöver jobba mer med att utveckla organisationer som är långsiktigt lönsamma, hållbara och med människor som mår bra. Vi måste nu ha ett annat synsätt och förhållningssätt till förändring och anpassning då vi har nåtts av digitaliseringens frammarsch, ökad globalisering och accelererande förändringstakt. Organisationen måste röra sig i denna ständiga förändring. Den ständiga förändringen kräver också snabba beslutsprocesser, mindre fokus på struktur och mer fokus på kultur dvs värderingar och beteenden. För detta krävs också ett utvecklande ledarskap som ser människor som människor och inte som maskiner och är baserat på förtroende och tillit. 

”Organisationer förändras inte. Människor ändrar på sig, oftast en i taget…”

När jag jobbar med organisationsutveckling och förändring utgår jag från människorna som påverkas och berörs. Medarbetarnas styrkor är organisationens viktigaste resurs och därför måste de engageras och involveras i förändringsprocessen och tidigt få förståelse för varför en förändring sker. För att skapa en miljö där förändring, rörelse och anpassning är en naturlig del och få medarbetarna att känna sig trygga i den miljön behöver fokus läggas på arbete i team, relationer och samarbete.

Exempel på utvecklingsinsatser:

1. Punktinsats (1 tillfälle)
Passar de organisationer där det finns ett tydligt problem/utmaning i förändringsprocessen som behöver lösas tillsammans genom arbete i gruppen med nya verktyg och metoder som gör arbetet roligt, utmanande och utvecklande.

2. Kortare process (3-6 tillfällen)
Passar de organisationer där det finns problem och utmaningar att lösa kopplat till förändringsprocessen men också behov av att träna på att arbeta med dem tillsammans i grupperna och då med verktyg främst för att involvera och engagera alla i gruppen i det gemensamma arbetet.

3. Längre process (6- tillfällen)
Passar de organisationer där det saknas en tydlig gemensam plattform för förändringen och därför behov av att tillsammans skapa den samt en gemensam väg mot förändringens mål och visioner där det är tydligt var vägen börjar, hur den ser ut och när målet är nått. Det finns även ett behov att utveckla samarbetet i gruppen med verktyg och metoder som skapar trygghet och tillit.