Ledarskap handlar ur ett perspektiv om samspel mellan människor, om att interagera och skapa ett bra samarbete på arbetsplatsen tycker jag. De ofta komplexa arbetsuppgifter som ska lösas kräver just samarbete. Därför blir det allt viktigare att åstadkomma samarbete i organisationen och i de grupperingar där resultaten skapas. Och det finns något mer än kompetensen hos ledare och medarbetare som är centralt för att lyckas med samarbetet, nämligen att ha goda relationer sinsemellan. I en tid när allt blir mer och mer lika är relationer dessutom en nyckel till framgång i affärsvärlden. Detta då en ökad kännedom och ökad förmåga inom relationskompetens som exempelvis hjälpande, pedagogiska, kommunikativa och kreativa färdigheter, skapar möjlighet till en varaktigt starkare och tydligare företagskultur. Undersökningar visar också på att unga akademiker värderar ett gott ledarskap som innehåller aktivt arbete för att förbättra relationerna på arbetsplatsen högre än god lön och förmåner.

Vi pratar också i bland om gruppdynamik i våra organisationer. Själva ordet dynamik är grekiska och betyder kraft, förmåga. Enligt Nationalencyklopedin betyder gruppdynamik det kraftfält av relationer som finns mellan medlemmarna i en grupp och som ligger till grund för den ömsesidiga påverkan som sker inom gruppen. För att skapa en positiv gruppdynamik krävs dels att individerna upplever att de tillhör gruppen och känner trygghet i den, dels att relationerna i gruppen är starka och att man känner förtroende och tillit till varandra och varandras kompetens. Därför är fokuserat arbete med att skapa och stärka relationerna i gruppen en framgångsfaktor vid utvecklandet av gruppen och samarbetet. Det syns också ett beroende av ledaren i gruppens tidiga utvecklingsfaser och fokus bland medlemmarna ligger på likheter och på att skapa trygghet och tillhörighet. För gruppen är det under den här tiden viktigare hur relationerna fungerar än att jobba med uppgiften som gruppen ska lösa. Något för ledaren att jobba med för att utveckla.

”Vi mår bäst om vi får bestämma själva, men i samarbete med andra.”

Decennier av forskning pekar på att vi presterar som bäst när vi känner oss kompetenta, autonoma och har bra relationer till våra kollegor. Att ha sociala relationer är oerhört viktigt för att vi ska trivas. Ensamhet ger bl a högt blodtryck, ger sömnproblem och gör oss stresskänsliga. Att ha goda relationer gör oss mer fokuserade, vi blir bättre på beslutsfattande och på att kommunicera. Så för att kunna samarbeta på bästa sätt måste ledaren och medlemmarna i gruppen mötas och skapa relationer baserade på förtroende och tillit. Då kan också uppgifterna fördelas mest effektivt bland gruppens medlemmar.

Värt att tänka på är att möten oavsett när, var och hur de äger rum handlar i grunden om möten mellan människor där vi bygger och stärker relationer. Därför är det viktigt att vid varje möte få tillfälle till det viktiga småpratet för att skapa dessa betydelsefulla relationer. Ofta är det t ex runt kaffeautomaten som relationerna skapas. Småpratet om hur helgen har varit och om hur barnen mår är viktigt för att vi ska lära känna varandra och se varandra som människor.

Något som bygger vidare och stärker relationerna är att leka tillsammans. De allra flesta vill leka! När vi leker skapas och stärks relationer, kreativitet släpps lös och konstruktiva förslag till lösningar arbetas fram gemensamt. Jag använder ofta aktiviteter med inslag av lek när jag tränar grupper i samarbete och det gör skillnad. Min erfarenhet är att leken stärker relationerna och förbättrar samarbetet.

”Vi slutar inte leka för att vi blir gamla – vi blir gamla för att vi slutar leka”
– George Bernard Shaw