Glädjen, energin och engagemanget i ett väl kommunicerande team – Vilken kraft och styrka!

Jag är själv uppfylld av kraft och energi när vi avslutar två dagars arbete och så även gruppen som under dessa dagar utstrålar energi, engagemang, tillit och glädje när de tillsammans löser olika uppgifter. Träning och långsiktigt metodiskt arbete ger resultat!

Idag är det gruppens prestation, snarare än individens, som avgör organisationens framgång. Komplexitet och förändringstakt ökar dramatiskt och ställer helt nya krav på anpassningsbarhet. För att realisera hela potentialen i företag och organisationer och göra dem verkligt anpassningsbara i en föränderlig värld, behöver vi tänka på ett nytt sätt där fördelning av ansvar och arbetsuppgifter görs med syftet att sammanfoga och samverka. Organisationerna formas och utvecklas av människor och ledning behöver handla mer om samspel kring syfte, principer och prioriteringar. Att arbeta tillsammans med en uppgift ger dessutom ett mervärde för de inblandade, mer kunskap, förståelse och fler perspektiv som ger mer kreativa lösningar.

”Det är så roligt att vara med i den här gruppen!”

”Jag är glad för att jag fått utbyta erfarenheter med andra och att få vara med i gruppen som vill något. Sådan energi och vilja.”        

Härliga kommentarer från medlemmar i gruppen som fått träning i kommunikation och samarbete.

Träningen görs i vår kommunikationsverkstad där utvecklingsprocessen bygger på praktisk träning som vi gör med ledare och medarbetare tillsammans för att utveckla kommunikationen. Detta lägger grunden för samspel, samverkan och samarbete. Genom träning tillsammans i gruppen kan kommunikationen utvecklas och då också minska eventuella glapp och missförstånd, vi förbättrar dialoger och skapar tydlighet.

Konkret så innebär utvecklad kommunikation i en grupp b.la. att ha etablerat ett klimat för diskussion i gruppen. Hur framförs kritik? Hur framför gruppen beröm? Hur levereras feedback? Vilka diskussioner tas i storgrupp och vilka bör föras i mindre sammanhang.
Man pratar om allt, även känsliga ämnen. Det finns en tillit och trygghet i samtalet, stor förståelse för varandra och varandras perspektiv och därtill djupa meningsfulla samtal. Effekterna av utvecklad kommunikation är att gruppen tillsammans skapar god samtalskultur öppen för alla, transparens i kommunikationen och gemensam förståelse. I team med utvecklad kommunikation råder ett klimat där alla tillåts att komma till tals och säga sin mening. De kan diskutera problemen öppet och konstruktivt, lyssna välvilligt på varandra och förstå varandras sätt att se på saken. Det känns tryggt att säga sin mening i gruppen. Här skapas tillit.

Fler kommentarer:
”Jag är glad för att jag fått så mycket tid att prata med alla, både om stora och mer detaljerade frågor.”

”Diskussioner under avslappnade former är väldigt underskattade.”

”Jag är glad för att kunna ha öppet samtal i gruppen om potentiellt känsliga/svåra frågor.”

”Jag gillar gruppdynamiken – viljan och lusten till att vilja göra något och få något gjort, det är bra.”

Att samarbeta stärker gruppen och gör den framgångsrik. Men samarbetet förutsätter förutom god kommunikation att man kan lita på varandra. En grupp är mer än en skara individer, den är en härva av relationer och i framgångsrika grupper råder sunda relationer och dessa grupper är bättre på att utföra komplexa arbetsuppgifter. Det är alltså viktigt att skapa och vårda relationerna på arbetsplatsen. Det är när vi känner till varandras svagheter och styrkor vi kan fördela arbetsuppgifterna mellan varandra på bästa sätt. Dessutom kan lärandet, kreativiteten och kompetensen utvecklas genom att skapa fungerande erfarenhetsåterföring och lärande i organisationen. Då kan nya idéer skapas och arbetssätt utvecklas i takt med utveckling och förändring.