Företag där medarbetarna har individuella mål är mer lönsamma visar en undersökning gjord av Netsurvey. Om medarbetarna får arbeta med att sätta bra individuella mål ökar både tillväxten och lönsamheten.

Författaren Daniel H Pink skriver om motivation att nu, när huvuddelen av arbetsstyrkan är kunskapsarbetare och ägnar sin tid åt kreativt arbete är det annorlunda kring vad som driver människor. Pink menar att människors motivation alltmer kommer inifrån och att hemligheten med hög prestation och arbetsglädje i dagens verklighet handlar om ett mänskligt behov att självständigt få styra över sitt eget liv, en önskan att lära sig nya verktyg och att bli bättre på något som känns meningsfullt. Vi vill utföra vårt arbete för att skapa något som är större än vi själva.

Det förhållningssätt Pink beskriver kring motivation i företagen består således av tre viktiga delar;

  • Självstyrning, där längtan efter att styra våra egen arbetsvardag är viktigt.
  • Mästerskap, avser strävan efter att bli bättre och bättre på något meningsfullt.
  • Mening, som handlar om viljan att göra det vi gör för att tjäna något större än oss själva.

Att sätta individuella mål kopplat till organisationens mål och strategi skapar motivation och gör jobbet meningsfullt. Vad krävs konkret och hur kan organisationens vision, strategier och mål bli medarbetarnas mål? Bäst resultat för motivationen får man om medarbetarna får vara med och skapa sin målbild kopplat till de mål som satts övergripande i organisationen och i gruppen.

Som individer får vi drivkraft och sporras av utmanande mål som intresserar oss och som känns meningsfulla. Utmaningen för de grupper vi jobbar för ligger i att skapa en gemensam vision och målbild som engagerar och inspirerar många. Som ledare för en grupp eller team är det också din uppgift att berätta och förklara för gruppen hur ert uppdrag ska bidra till verksamhetens övergripande mål och visioner. Ni är hela tiden del av något större och om medlemmarna ser hela bilden tydligt framför sig blir arbetet i gruppen meningsfullt.

I mitt arbete med grupper involverar vi medlemmarna genom att utifrån organisationens övergripande mål och strategier och det övergripande perspektivet arbeta med vad gruppens uppdrag och mål är och hur medlemmarna i gruppen kan bidra till de övergripande målen. Vi involverar medarbetarna genom att tillsammans definiera vad vi ska uppnå kopplat till övergripande strategier och mål. Vi tar också reda på vad som behöver göras för att nå målen.

Detta arbete är också ett av villkoren för samarbete och utveckling av gruppen. Ytterligare en anledning alltså till att jobba med att skapa en gemensam målbild, gemensamma begrepp och att alla ser sin del i helheten. Det handlar om att utvecklas och skapa framgång tillsammans i gruppen.

Att ha koll på och förstå gruppens mål och att kunna hålla koll på sin egen utveckling ur ett större perspektiv skapar mening. Ge därför medarbetarna möjlighet att fundera kring och diskutera; Vad kan jag göra som bidrar till gruppens och organisationens mål? Vilka är mina mål? Låt medarbetarna skapa sina egna individuella mål kopplat till organisationens och gruppens mål. Gör detta genom att bryta ner strategiska mål till konkreta vardagsbeteenden och individuella mål där medarbetarna får möjlighet att själva jobba med att nå målen. Fundera också i samband med detta på vad dina medarbetare behöver av dig som ledare för att kunna göra rätt och nå de uppsatta målen.

”Vad många av oss mest av allt behöver är någon som får oss att göra vad vi kan.”

– Ralph Waldo Emerson