Har du en önskan om att utveckla samarbetet i gruppen?

”Vi är lite speciella. Vi är inte gjorda för att leva i hierarkier. Vi mår bäst om vi får bestämma själva, men i samarbete med andra. Det är det som är innebörden av att vara mänsklig.” – ur Lasse Bergs bok Skymningssång i Kalahari

Allt fler organisationer arbetar teambaserat, och när det gäller ledarutveckling riktas intresset allt mer mot gruppen, eftersom ledarskap inte enbart utövas av en enskild individ utan även i samspelet mellan människor. Och extra viktigt är samspelet mellan ledare och gruppens medlemmar.

Har din grupp stark sammanhållning och är bra på att samarbeta?

Utmaningen som ledare av en grupp är att du behöver leda både individer och gruppen. Du behöver ta hänsyn till och känna till människors olika drivkrafter, vilka faktorer som påverkar beteenden både dina egna och medlemmarnas och hur du kan hantera dem. Du behöver också kunskap om hur vi fungerar i grupp och vad som driver gruppens arbete. Värderingar, motivation, förtroende och tillit är centrala begrepp för ett framgångsrikt ledarskap och samspel i gruppen. Men ledaren kan inte ensam hållas ansvarig för gruppens framgång eller misslyckande. Själva processen är densamma från grupp till grupp och alla medlemmar är involverade i skapandet av en grupps unika kultur och struktur. I början av grupprocessen handlar det mycket om att förstå hur gruppen ser ut och utifrån det bygga teamet och samarbetet. Då är det bra att gruppen lär känna varandra och varandras kompetens och skapar relationer.

Har gruppen en öppen kommunikationsstruktur som tillåter alla medlemmar att delta?

Ledarens roll förändras på olika stadier i grupputvecklingsprocessen och därför är det viktigt att identifiera var gruppen befinner sig i sin utveckling och att du anpassar din ledarstil så att den uppfyller gruppens utvecklingsbehov vid en viss tidpunkt. I grupprocessens första fas uppfattar medlemmarna dig som ledare som källan till trygghet och belöning. Gruppen förväntar sig att du som ledare ska vara styrande, självsäker, strukturerad och uppgiftsorienterad.


Tips

  • Ange riktningen och ha en självklar tro på att gruppen ska bli framgångsrik.
  • Jobba med att skapa acceptans, tillhörighet och trygghet för medlemmarna genom att lära känna varandra och skapa relationer.

I den andra fasen börjar gruppens medlemmar att känna varandra mer och då kan din kompetens som ledare komma att utmanas i takt med att medlemmarna då också känner sig mer bekväma i gruppen. Medlemmarna kräver nu större inflytande över gruppens styrning och du svarar bäst på dessa utmaningar genom att successivt öka deras inflytande.


Tips

  • Underlätta öppna diskussioner kring värden, mål och ledarskap.

I fas tre kännetecknas ledarskapet av att medlemmarna involveras i ledarskapsprocessen. Som ledare bör du nu agera mer som ett stöd för medlemmarna.


Tips

  • Stöd, uppmuntra och belöna medlemmarnas strävan efter att ta del i ledarskapet.
  • Uppmuntra bildandet av subgrupper och fördelningen av arbetet.

I fjärde fasen är alla ledare och du som ledare en del i gruppen. Medlemmarna tar sitt ansvar och jobbar aktivt för att gruppen ska nå målen och som ledare deltar du tillsammans med medlemmarna för att nå målen och för att gruppen ska bli framgångsrik. Nu är samspelet och samarbetet som bäst och det handlar mer om att gruppens ska fortsätta att utvecklas.


Tips

  • Uppmuntra teammedlemmarna att vara innovativa för att undvika stagnation i gruppen.

I grupputvecklingens olika faser skapar du som ledare resultat och fortsatt utveckling genom att jobba med feedback, coaching och kommunikation som verktyg för att få självständiga och engagerade medarbetare. Den ledare som lyckas är den som främjar en öppen och produktiv process, som skapar förtroende och som håller sig själv i bakgrunden.


Utvecklar gruppen själva metoder för att förbättra lösningar och beslut?

För att driva utvecklingen i gruppen krävs ibland en speciell ledarmetod, facilitering, då det i utvecklingsprocessen gäller att skapa grund för idégenerering, uppmuntra utforskande frågor, släppa fram individer, vidga perspektivet och lyfta blicken.

Att facilitera innebär att man underlättar för en grupp att komma fram till ett gemensamt resultat där deltagarna är engagerade och delaktiga. Facilitering bidrar också till att skapa ett kreativt och lärande klimat där deltagarna tar ansvar för resultatet.

Använder gruppen feedback kring sitt arbete och sin effektivitet för att förbättra sitt sätt att fungera tillsammans?

Som coachande ledare i en grupp förstår du både dina egna och andras behov och hur du kan inspirera andra samt ge feedback på ett sätt som skapar förståelse och bättre relationer. Som coachande ledare lyssnar du, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger gruppen och individerna stärkande feedback. Utgångspunkten är tillit till människor och tro på deras förmåga och potential att utvecklas.

”Det krävs ett ledarskap som utgår från människan, relationer och samspel för att utveckla gruppen till ett samarbetande team!”

Hur väl fungerar din grupp?