Eller fungerar det bra som det är….med kontroll och detaljstyrning? Troligen inte.

Tillit och förtroende skapar däremot en kraftfull grund för sunda produktiva organisationer, grupper och team. Forskning visar att medkänsla och tillit mellan individer på en arbetsplats får tydliga effekter på produktivitet, lojalitet och kreativitet.

För att dessutom nå positiv gruppdynamik krävs att relationerna i gruppen är starka och att man känner förtroende och tillit till varandra och varandras kompetens. Något som etableras i möten mellan människor. Även för effektivt samarbete krävs att i möten, dialoger och samtal mellan människor skapa och utveckla relationer, förtroende och tillit. När du känner tillit delar du med dig öppet av dina tankar, känslor och erfarenheter och är också beredd att ta emot stöd och hjälp. Den framgångsrike ledaren i grupprocessen släpper därför på kontrollen och bygger mer på tillit till medarbetarna! Men tillit är inte bara ett ord. Tillit är något du som ledare visar i handling. För att kunna visa medarbetarna tillit, förtroende och även delegera ansvar behöver du bland annat ta reda på;

 • Vad motiverar och driver medarbetarna?
 • Hur kan du delegera?
 • Hur återkopplar och ger vi varandra feedback på både gott och mindre önskvärt beteende?
 • Hur kan vi skapa och utveckla relationerna?

Vi människor har grundläggande sociala behov som styr vårt beteende. När våra sociala behov blir tillgodosedda triggas belöningscentret i hjärnan, vi känner lust och motivation och vi strävar efter mer av det. Några grundläggande behov som vi människor har och hur du möter dem:

 • Att få uppskattning – feedback
 • Att ha ett värde i gruppen – delaktighet
 • Att känna trygghet – lär känna varandra
 • Att kunna påverka och ha handlingsfrihet – involvera och delegera
 • Att känna samhörighet, tillhöra och samverka – skapa goda relationer
 • Att känna rättvisa och tydliga förväntningar – tydlig kommunikation
 • Därefter handlar det om att våga släppa kontrollen och säkerställa att medarbetarna har rätt förutsättningar och ramverk för att bidra och skapa resultat på sitt sätt. När medarbetarna blir sedda, involverade och får ta ansvar levererar de bättre resultat.

Även i ledningsgruppen måste ni jobba med att lära känna varandra och skapa goda relationer för att få ett fungerande samarbete och känna tillit till varandra, varandras arbete och roller. I den effektiva ledningsgruppen leder tillit till en hälsosam arbetsmiljö där handlingskraft delegeras till teamets medlemmar, där öppen kommunikation råder och medlemmarna bryr sig om varandras framgång och utveckling.